Lärande

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten.

Den pedagogiska verksamheten genomförs så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Vi skapar goda förutsättningar för lärande:

 • Vi delar in barnen i mindre grupper.
 • Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och sin förmåga att klara saker själva, till exempel vid matbordet och vid påklädning.
 • Barnen övar upp sin rörelse och motorik genom rörelselek.
 • Vi uppmuntrar barnen att räkna, jämföra längd, vikt och former.
 • Vi hjälper barnen att utveckla sitt ord- och begreppsförråd.
 • Barnen får möjlighet att prova olika skapande material och verktyg
 • Vi lägger stor vikt vid att alla barn får stöd i sitt modersmål.
 • Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor
 • Vi låter barnen prova på och uttrycka sig i olika material
 • Vi utvecklar barnens empatiska förmåga
 • Vi ger barnen en ökad kunskap om sin närmiljö
 • Vi låter barnen reflektera över hur man är när man är en bra kompis 

Vi lär oss hela tiden av barnen och vad de kan. Vi ser också att kunskapen om hur barn lär, tänker och resonerar är väsentlig för att kunna skapa en verksamhet som är för alla barn.

C Företaget Barnomsorg finns som ett stöd för personalen för att säkra en gemensam värdegrund och därigenom skapa en röd tråd genom verksamheten som gör det lättare att jobba med kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet ligger till grund för uppföljning av lärandet.

Vi följer förskolans läroplan (Lpfö-18).