Klagomål & synpunkter

Rutiner för klagomålshantering

Enligt den nya Skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har vi som huvudman, ansvar för att du som vårdnadshavare ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål.

Om Du som vårdnadshavare har klagomål/synpunkter på en förskolas verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla klagomål/synpunkter dokumenteras, utreds och följs upp.

Steg 1

Vid våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Detta dokumenteras alltid! Om Du efter kontakt med personalen fortfarande inte är nöjd ta då kontakt med rektorn. Detta kan Du givetvis också göra direkt.

Steg 2

Använd förskolans blankett för att skriftligen lämna klagomål/synpunkter. Blanketten kan antingen lämnas direkt, eller skickas till förskolan. Därefter tas klagomålet/synpunkten upp på nästföljande personalmöte. Rektor ansvarar för att uppföljning görs.

Du har möjlighet att lämna in blanketten anonymt i lådan på förskolan, men då kan du inte få personlig återkoppling.

Steg 3

Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du rektorn som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.

Steg 4

Om du känner att du inte är nöjd med ditt svar från rektorn kan du kontakta huvudmannen.

Kontaktuppgifter

Rektor
Ulrica Strömberg, ulrica.stromberg@cforetaget.se  070-0209514

Huvudman, C Företaget Barnomsorg
huvudman@cforetaget.se 076-777 58 33